تبلیغات
دانشجو فقــــــــــــط تربیت بدنی - فصل اول : ساختمان و کار عضله

فصل اول : 
ساختمان و کار عضله:یک سلول عضلانی را یک تار عضلانی می نامند.

یک تار عضلانی به وسیله یک غشای پلاسمایی به نام سارکولم پوشیده شده است.

سیتوپلاسم تار عضلانی ، سارکوپلاسم نامیده میشود.

در سارکوپلاسم دو نوع زوائد مشبک لوله ای وجود دارد:

              -     لوله های تی : سبب ارتباط و انتقال مواد در تار عضلانی می شود ؛ شبکه ی عرضی

             -    شبکه ی سارکوپلاسمی : محل ذخیره ی کلسیم؛شبکه طولی.عضله » فاسیکول » تارعضلانی 

  

تارعضلانی  » شبکه سارکوپلاسمی » تارچه عضلانی  » توبول های عرضی


 تارچه عضلانی  » سارکومر   » فیلامان ها


فیلامان  » اکتین - و میوزین
Illustration shows two actin filaments coiled with tropomyosin in a helix, sitting beside a myosin filament. Each actin filament is made of round actin subunits linked in a chain. A bulbous myosin head with ADP and Pi attached sticks up from the myosin filament. The contraction cycle begins when calcium binds to the actin filament, allowing the myosin head to from a cross-bridge. During the power stroke, the myosin head bends and ADP and phosphate are released. As a result, the actin filament moves relative to the myosin filament. A new molecule of ATP binds to the myosin head, causing it to detach. The ATP hydrolyzes to ADP and Pi, returning the myosin head to the cocked position.

The Animation

The Players

legend of components in the animation
طبقه بندی: مطالب درسی، 

تاریخ : سه شنبه 12 شهریور 1392 | 11:40 ق.ظ | نویسنده : *ستاره* . | نظرات

  • تبادل اطلاعات | پرشین بلاگ | ایران بلاگ